ഈ കുട്ടിപ്പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കയാണ് .

ഈ പാട്ട് അയച്ചുതന്ന ഗോപകുമാറിന് പ്രത്യേക നന്ദി.

Eli Pattalam akosoto dot com song (1)

Eli Pattalam akosoto dot com song (2)