ഈ കുട്ടി പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾകുകയാണ്. കൊച്ചു പാട്ട്. ഈ ഞായർ ഈ കൊച്ചു പാട്ടിനൊപ്പം!

Kaattumarathin kombukal Thorum Song from akosoto

Kaattumarathin kombukal Thorum Song from akosoto (2)

Kaattumarathin kombukal Thorum Song from akosoto dot com (3)