ആരാണ് കുഞ്ഞിക്കിളിയേ വിളിക്കുന്നെ?

മഞ്ഞക്കിളിയെ വാ വാ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വാ വാ !

akosoto song for small kids malayalam

akosoto song for small kids malayalam (2)

akosoto song for small kids malayalam (3)