മീശക്കാരന്‍ മാധവനെ നിങ്ങളെല്ലാരും അറിയും. ആര്കൊക്കെ മീശക്കാരന്‍ കേശവനെ അറിയാം?

ഈ പാട്ടിനു പല രൂപങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അതില്‍ ഇത് ഒന്ന് മാത്രം.

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu

meesakkaran kesavanu


Download as PDF

Click to Download this song as a single PDF.