മിന്നാമിനുങ്ങിനെ എല്ലാവര്ക്കും അറിയില്ലേ ? ചൂടില്ലാത്ത പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന കുഞ്ഞന്മാർ. അവരെ പറ്റി ഒരു പാട്ട്.

Minnaminungu  Song from akosoto dot com

Minnaminungu  Song from akosoto dot com