കുരുവികളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരേലും ഉണ്ടോ?
സുന്ദരിക്കുട്ടികളായ അവരെ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്ക്ക്.
ഈ പാട്ട് അവരെ പറ്റി ഉള്ളതാണ്
vaa kuruvi varu kuruvi songs from akosoto dot com (1)
vaa kuruvi varu kuruvi songs from akosoto dot com (2)
vaa kuruvi varu kuruvi songs from akosoto dot com (3)